Glamping & the Royals

  • Delhi / Jodhpur / Sar / Ranakpur / Jawai / Nimaj / Jaipur / Delhi

  • 11 nights/ 12 days

Journey

Day 1

Arrive in Delhi - by flight

Day 2

In Delhi

Day 3

Delhi / Jodhpur (By Air)

Day 4

Jodhpur / Safari camp (By Surface - appx. 35 Kms / 45 minutes)

Day 5

Safari camp/ Ranakpur (By surface - Approx. 150 Kms / 3 hours)

Day 6

Ranakpur / Jawai Mobile Camp (By surface - Approx 50 Kms / 1 & 1/2 hrs.)

Day 7

Jawai Mobile Camp / Nimaj (By surface - Approx. 170 Kms / 3 & 1/2 hrs. )

Day 8

In Nimaj

Day 9

Nimaj / Jaipur (By Surface - Approx 230 Kms / 4 & 1/2 hrs.)

Day 10

In Jaipur

Day 11

Jaipur / Delhi (By Surface - Approx 273 Kms / 5 & 1/2 hrs.)

Day 12

Depart Delhi (By Flight)